سوال 28 ریاضی فراگیر 1

28-متغیر تصادفی x,yبه ترتیب نشان دهنده وزن و قد نوزادان متولد شده در طول یک ماه در یک بیمارستان است 20نوزاد به تصادفی انتخاب می شود اگر مجموع وزن و قد این نوزادان به ترتیب 50 کیلوگرم و 7 متر باشند y=ax+0/3خط گرسیون بین غوط باشد مقدار ش کدام است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.