سوال 29 ریاضی فراگیر 1

29- یکمیوه فروش می خواهد 3جعبه پرتقال 40جعبه سیب و دو جعبه نارنگی را درس ردیف به طور ستونی روی هم قرار دهند به طوری که میوه ها در ستون از یک نوع باشد وبه چند طریق می تواند این کار را انجام دهد ؟(وزن تمام جعبه ها متفاوت است)

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.