سوال 30 فراگیر 8 گروه 5

30.  انحراف معیار 11 داده آماری صفر است .اگر مجموع مجذورات داده ها 539 باشد نما (مد )در این داده ها کدام است ؟

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.